Обработване на лични данни

ПРАВИЛА
ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ В ОРГАНИЗИРАНА И ПРОВЕЖДАНА ТОМБОЛА С ПЕЧАЛБИ ОТ
„МОЛ ПЕРНИК ” ЕООД, с ЕИК: 205755332, в периода от 07.04.2024г. - 07.05.2024г.

Член 1 (1)  Томболата се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година.

(2)  „Лични данни” по смисъла на този раздел  е лична информация по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, която идентифицира или позволява да се идентифицират физически лица.

Член 2 Администратор на личните данни, събирани по време на томболата,  е нейният организатор „Мол Перник“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/  с ЕИК:  205755332, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Перник, ул. „св.св. Кирил и Методий“ N0 23, Бизнес център Елена, ет. 4. Във връзка с томболата организаторът няма да събира лични данни извън посочените в настоящите Правила.

Член 3 (1)  Данните, които „Мол Перник“ ЕООД ще събира за идентифициране на  участниците в томболата, са две имена, дата на раждане, телефонен номер и имейл, които се предоставят от лицето при регистрацията му за участие в томболата.

(2) За спечелилите награда освен данните по ал.1 ще се събират и следните данни при получаване на наградата.

а) за спечелилите награда  физически лица – български граждани: трите имена и единен граждански номер;

б) за спечелилите награда чуждестранни физически  лица – имената им, личен номер и номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност, дата на валидност и орган на държавата, издал документа,  а за чуждестранни лица без личен номер – имената им, номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност, дата на валидност и орган на държавата, издал документа,

(3) При предоставяне на данните по ал. 2 печелившите участници следва да представят следните документи:

а) за физически лица – валидна лична карта, паспорт или друг документ за самоличност;

б)  за пълномощници – изрично нотариално заверено пълномощно за получаване на наградата от името на упълномощителя както и че упълномощеното лице има право да предоставя лични данни на упълномощителя пред „Мол Перник“ ЕООД, посочени в тези Общи условия, и валиден документ за самоличност на упълномощеното лице.

Член 3 Личните данни ще се събират, обработват, съхраняват и използват от организатора на томболата въз основа на дадено за това съгласие от участниците в томболата.

Член 4 (1)  Организаторът на томболата има право да събира, обработва и съхранява лични данни на участници в томболата за целите на организираната и провеждана от него томбола съгласно настоящите Общи Условия, както и за други цели, предвидени или допустими от действащото законодателство, по съответния нормативен ред.

(2) При събирането, обработването, използването и съхраняването на лични данни за посочените цели организаторът се задължава да спазва нормативните изисквания за защита на личните данни.

Член 5 (1) Съгласно обявените Общи условия за организиране и провеждане на томболата лични данни на участници в томболата ще се предоставят и на нотариус за съставяне на констативен протокол при тегленето.

(2)  Нотариусът носи самостоятелна отговорност за осигуряване на необходимата защита на личните данни на  участниците в томболата, които са му  били предоставени за съставяне на констативен протокол, за което „Мол Перник“ ЕООД не носи солидарна отговорност.

Член 6  Участникът декларира, че е информиран, че данните, свързани с него, които се събират, обработват, използват и съхраняват от „Мол Перник“ ЕООД за целите, посочени в тези Правила, могат да бъдат обработвани както самостоятелно от „Мол Перник“ ЕООД, така и от трети лица, действащи от името и под контрола на „Мол Перник“ ЕООД ( служители на организатора или трети лица, на които от организатора им е възложено събиране, обработване, използване или съхраняване на лични данни на участници в настоящата томбола).

Член 7 (1)  „Мол Перник“ ЕООД съхранява и обработва данните  за период не по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които данните се събират и обработват.

(2) „Мол Перник“ ЕООД разкрива и предоставя данни на компетентните органи по предвидения в закона ред в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им.

Член 8 Всеки участник в  томболата може да отправи искане за ограничаване на обработване на личните му данни или за заличаване на личните му данни с писмено искане, подадено на хартиен носител в адреса на управление на дейността на „Мол Перник“ ЕООД на адрес: гр. Перник, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 23, Бизнес център Елена, ет. 4 или по електронен път на следния имейл-адрес: office@mallpernik.bg.

Член 9 (1) При постъпване на искане от регистриран участник в томболата  за ограничаване на обработването на личните му данни или за тяхното заличаване /изтриване на данните/, както при възражение срещу обработването или при оттегляне на даденото съгласие за обработване на личните му данни за посочените по-горе цели, когато това искане е направено преди изтичане на периода на провежданата томбола, преди теглене на наградите и преди изтичане на срока за получаване на наградите, личните данни на този участник ще бъдат заличени от организатора в деня на постъпване на искането.

(2) В случаите по ал.1, със заличаване на личните данни ще бъде прекратено и участието на този участник в томболата, а ако този участник е печеливш участник или участник, чийто номер е  изтеглен като резервен, същият  губи правото да получи спечелената награда.

(3) Последиците, посочени в ал.2 ще се прилагат и в случай, че участник за получаване на наградата не предостави съгласие за събиране, обработване, използване и съхраняване на личните му данни по образец – Приложение № 1 към Общите условия за томболата или даде само частично съгласие, което не позволява неговата идентификация.

Член 10 (1)  Всеки регистриран участник в томболата има право да подаде заявление за получаване на безплатно копие от данните му, които се обработват и съхраняват от „Мол Перник“ ЕООД, както и за безвъзмездно предоставяне на описание на основните характеристики, свързани с обработване и съхраняване на личните му данни.

(2) Всеки регистриран участник в томболата има право да коригира или да поиска от администратора да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него;

Член 11 (1) След провеждане на томболата, теглене на наградите и изтичане на срока за тяхното получаване, всеки регистриран участник има право да поиска от администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, с изключение на  участниците в томболата, получили награди.

(2) Участниците в томболата, получили награди, имат право да подадат искане за изтриване на личните им данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

2. участникът възрази срещу обработването, когато:

а) личните данни на участника са били обработвани незаконосъобразно; или

б) личните данни на участника трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по българското законодателство, правото на ЕС, правото на държава – членка или правото на друга държава.

Член 12 Администраторът може да откаже да изтрие личните данни на участник в томболата , ако обработването им е необходимо:

1. За спазване на правно задължение, което изисква обработването;

2. За установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

3. В други случаи, предвидени в нормативен акт.

Член 13  Регистриран  участник в томболата има право да изисква от администратора да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи:

  1. Когато оспорва точността на личните данни според това  как са били предоставени от участника и обработвани от администратора (ограничението е за определен срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни);
  2. Когато обработването е неправомерно, но участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
  3. Когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но участникът ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
  4. Когато участникът е възразил срещу обработването и очаква администраторът да провери дали законните основания на администратора за обработването на личните данни имат преимущество.
  5. В други случаи, предвидени в нормативни актове.

Член 14 (1) Всеки участник в томболата има право по всяко време да възрази срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него. Участникът може да упражни това право само по отношение на обработването на неговите лични данни, за целите на негови легитимни интереси или легитимни интереси на свързани с него лица.

(2)  В случай че възражението е основателно, администраторът ще прекрати обработването на личните данни относно възразилия участник, освен ако администраторът покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на участника;

Член 15 С регистриране за участие в томболата всеки участник дава съгласие за право на  преносимост на данните му от администратора. Това право включва следните възможности:

  1. Да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или
  2. Да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо.

Член 16 (1)  Всеки участникима право по всяко време да оттегли предоставеното от него съгласие за обработването на личните му данни, като подаде писмено заявление до администратора.

(2) Според момента на подаване на заявлението ще се прилагат последиците, посочени в чл.9.

Член 17  В случай на  промяна в начина, по който администраторът събира, обработва, използва или съхранява личните данни на участниците в томболата, администраторът ще уведоми участниците за съответната промяна веднага на интернет страницата си: https://mallpernik.bg/, както и на техния имейл адрес, посочен от тях при регистрацията им за участие в томболата.

Член 18 (1)  Заявленията относно събирането, обработването, използването и съхраняването на  личните данни се подават  от регистриран участник в томболата на хартиен носител в офиса на „Мол Перник“ ЕООД на адрес: гр. Перник, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №23, Бизнес център Елена, ет. 4 или по електронен път, подписани с електронен подпис, на следния имейл адрес: office@mallpernik.bg.

(2) По тези заявления от „Мол Перник“ ЕООД като администратор се предприемат безвъзмездно действия и безвъзмездно се предоставя информация  съгласно настоящите Правила  и приложимите нормативни разпоредби.

(3) Информация за предприетите действия от администратора  по подадено заявление ще се предоставя на участника в томболата, подал заявление, в най-кратък срок, без забавяне, на имейл адреса му, посочен от  него при регистрацията му за участие в томболата, а в случай, че в заявлението е посочен друг имейл-адрес за контакт, на имейла, който е посочен в подаденото от него заявление като имейл адрес за контакт. С изпращане на имейл от администратора до имейл адреса на заявителя с информация за предприетите действия, ще се счита, че на заявителя му е била предоставена тази информация.

Член 19  Заявленията относно събирането, обработването, използването и съхраняването на  личните данни могат да се подават от регистриран участник само за неговите лични данни.

Член 20  Право на жалба: Участник в томболата има право да подаде жалба относно събирането, обработването, използването и съхраняването на личните му данни от администратора до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган.

Член 21 Тези Правила  са приети на 15.03.2023г. с решение на едноличния собственик на капитала и управител на „Мол Перник“ ЕООД .