Общи условия на играта

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТОМБОЛА
с печалби, организирана и провеждана от „ Мол Перник” ЕООД
в периода от 07.04.2024г. - 07.05.2024г.

I.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОМБОЛАТА

Член 1 (1)  Томболата се организира и провежда от „Мол Перник” ЕООД, регистрирано в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/  с ЕИК:  205755332, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Перник, ул. „св.св. Кирил и Методий“ N0 23, Бизнес център Елена, ет. 4.

(2) Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на томболата съгласно обявеното в настоящите Общи условия.

(3)  В случай на настъпили вреди при провеждането на томболата по вина на организатора,  организаторът отговаря само за тези вреди, които са причинени  от него при форма на вина: умисъл и груба небрежност.

(4) Организаторът не носи отговорност за субективно тълкуване  на настоящите Общи условия  от участници в томболата, което тълкуване е  в несъответствие  и/или  в противоречие с клаузите на настоящите Общи условия.

Член 2 Периодът, в който се организира и провежда томболата, започва от 00:00ч. на  07.04.2024 г. и ще продължи до 23.59 ч. на  07.05.2024г. В този период всяко физическо лице, което отговаря на изискванията на настоящите Общи условия може да се регистрира за участие в томболата.

Член 3 Томболата се провежда в сградата -Търговски център „МОЛ ПЕРНИК“ на адрес: :гр. Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий“ №23, Бизнес център Елена и обхваща част от търговските обекти в Търговски център „МОЛ ПЕРНИК“, а именно:

Финес – Дрогерия

Медия Клийн – химическо чистене

Рефан – бижутерия и парфюмерия

Бозмов – месарски магазин

Технокомерс – бяла и черна техника

Скай Оптик – оптика

Кам Маркет – супермаркет

Пекарна Калина – хляб и тестени изделия

Синсей – мода

Пепко – мода, стоки за дома

Тенденз – обувки и чанти

Матстар – обувки и чанти

Сиела – книжарница

Спорт депо – спортни стоки

Мода Италиана – обувки и кожени изделия

Арт 93 – чанти, куфари, кожени изделия

Хиполенд – детски стоки

Bash2go – бързо хранене

Неделя – сладкарница

Happy Puppy – фреш бар

Ядките – ядки и сушени плодове

Ориенталски магазин Фантазия – сладки и др. хр. продукти

Cineland – кино

Член 4  Информация за томболата, както настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на Интернет страницата на организатора: https://games.mallpernik.bg/obshhi-usloviya/ и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на томболата.

II. НАГРАДИ

Член 5 (1) При организиране и провеждане на настоящата томбола  организаторът ще предостави общо 15 (петнадесет) награди : подаръчни – гифт карти за покупка/и  на стока/ и в търговските обекти, находящи се в Търговски център МОЛ ПЕРНИК, а именно:

1-ва награда – гифт-карта за сумата 100лв.;

2-ра награда – гифт-карта за сумата 100лв.;

3-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.;

4-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.;

5-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.;

6-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.;

7-ма награда – гифт-карта за сумата 100лв.;

(2) Наградите в поредността, посочена в ал.1, ще се получат от участници в томболата, които при тегленето на наградите са изтеглени в същата поредност.

Член 6  На 09.05.2024г. ще се организира теглене за определяне на печелившите участници, които ще получат по една от наградите, посочени по-горе.

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

Член 7  Право на участие в томболата има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което в периода: 07.04.2024г.- 07.05.2024г., е закупило стока от търговски обект, находящ се в Търговски център „МОЛ ПЕРНИК“, посочен по-горе в чл.3,  на цена не по-малка от 10 (десет) лева и се е регистрирало за участие в томболата съгласно всички обявени изисквания  в настоящите Общи условия.

Член 8 (1) В томболата нямат право да участват служители и работници на „МОЛ ПЕРНИК“ ЕООД.

(2) В томболата нямат право да участват лица, представляващите наематели на търговски обекти в Търговски център „МОЛ ПЕРНИК,“ както и  служители и работници  в търговски обекти в Търговски център „МОЛ ПЕРНИК“, находящ се  на адрес: гр. Перник, ул. „св. св. Кирил и Методий“ № 23.

Член 9 Всеки участник в томболата  отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с регистрацията си за участие в томболата.

Член 10 Организаторът има право без предупреждение да изключи от участие в томболата участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

IV. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ

Член 11 (1) Регистриране за участие се извършва на електронна платформа на интернет  страницата  на Мол Перник ЕООД: https://games.mallpernik.bg/ чрез прикачване от участник на сканиран/сниман касов бон за направена  покупка на стойност не по-малка от 10 (десет) лева в периода: 07.04.2024г. – 07.05.2024г. в търговски обект, находящ се в Търговски център „МОЛ ПЕРНИК“ от посочените  по-горе в чл.3 и чрез предоставяне на следните данни:

 • Две имена/ собствено и фамилно име/;
 • Мобилен телефонен номер;
 • Имейл за контакт;
 • Четлива снимка/четливо сканирано копие на касов бон, с номер, дата и име на търговския обект

(2) Всяко лице, имащо право на участие в томболата, може да направи регистрация чрез различен фискален бон за покупка на стока/и в периода: 07.04.2024г. – 07.05.2024г. в търговски обект от посочените по-горе в чл.3. В рамките на периода на томболата, всеки участник може да участва с до 5 (пет) отделни регистрации, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, както и че дори да участва с повече от една касова бележка и да бъде изтеглен като печеливш повече от веднъж, всеки участник може да спечели само една награда от Играта. За всяко участие е необходима отделна касова бележка и отделно попълване на регистрационната форма.

(3) С регистрацията си за участие в томболата всеки участник се съгласява изцяло и приема настоящите Общи условия.

(4) С регистрацията си всеки участник дава информирано съгласие „Мол Перник“ ЕООД да събира, обработва,  използва  и съхранява личните му данни  съгласно посоченото в Правилата за събиране, обработване и съхраняване на лични данни в провежданата и организирана томбола от „Мол Перник“ ЕООД в периода: 07.04.2024г. – 07.05.2024г., публикувани на интернет страницата на „Мол Перник: https://games.mallpernik.bg/obshhi-usloviya/ .

Член 12 При регистриране за участие в томболата  по реда, посочен по-горе в чл.11, участникът получава номер, с който ще участва в томболата и теглене на наградите.

V.ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

Член 13  Тегленето за определяне на печелившите участници ще се извърши на  09.05.2024г. , в 16 часа,  в офиса на организатора на адрес: гр. Перник, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 23, Бизнес център Елена, ет. 4 на лотариен принцип в присъствието на нотариус, за което от нотариуса ще се състави констативен протокол.

Член 14 (1) Тегленето за определяне на печелившите участници ще се извърши по следния начин:

 1. От електронната платформа на интернет страницата  на „Мол Перник“ ЕООД: https://games.mallpernik.bg/ ще се разпечатат всички регистрирани фискални бонове с номерата, които всички участници в томболата са получили при регистрирането им за участие в томболата.
 2. След разпечатването първо ще се извърши проверка за изпълнение на изискванията за участие в томболата съгласно настоящите Общи условия- дали регистрираните фискални бонове са за покупка на стока на стойност не по-малка от 20 /двадесет/ лева в търговски обект, находящ се в Търговски център МОЛ ПЕРНИК от посочените по-горе в чл.3,  и в обявения период на провежданата томбола съгласно настоящите Общи условия. При констатиране на фискални бонове, които не отговарят на тези изисквания, участниците, които са ги регистрирали, ще се отстранят от тегленето.
 3. Всички участници, които са се регистрирали за участие в томболата  съгласно обявените изисквания в настоящите Общи условия, ще участват в тегленето, като в плътна и непрозрачна кутия ще се поставят номерата, които тези участници  са получили при регистрирането им за участие в томболата.
 4. След поставяне в кутията на всички номера на участниците, които са се регистрирали за участие в томболата съгласно изискванията на настоящите Общи условия, ще се пристъпи към теглене  от кутията на седем номера, като:
 5. Първият изтеглен номер ще получи  1-ва награда – гифт-карта за сумата 100лв
 6. Вторият  изтеглен номер ще получи  2-ра награда – гифт-карта за сумата 100лв.
 7. Третият   изтеглен номер ще получи  3-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.
 8. Четвъртият  изтеглен номер ще получи  4-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.
 9. Петият  изтеглен номер ще получи  5-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.
 10. Шестият  изтеглен номер ще получи  6-та награда – гифт-карта за сумата 100лв.
 11. Седмият   изтеглен номер ще получи  7-ма награда – гифт-карта за сумата 100лв.
 • След изтеглянето  на 7-те печеливши номера, ще се пристъпи към теглене и на 7 резервни номера. Изтеглените 7 резервни номера ще са в същата поредност  за наградите така , както е  посочена по-горе в чл.14, ал.1, т.4.  Наградата от участник, чийто номер е изтеглен като резервен, ще бъде получена от него, в случай, че  печелившият  участник за тази награда не се е явил  в срока за нейното получаване или  не отговаря на изискванията за участие в томболата или не представи документите, посочени по-долу в чл.16, за получаване на наградата.
 • След изтеглянето на 7-те печеливши номера  и на 7-те  резервни номера  тегленето се обявява за приключено.

 (2) В констативния протокол, съставен от нотариуса съгласно чл.13, ще се отразят всички извършени действия, посочени в чл.14, ал.1.

Член 15 (1)  Печелившите номера на участниците в томболата, ще бъдат обявени на интернет страницата на организатора: https://games.mallpernik.bg/ на 10.05.2024г.  Обявяването ще се извърши чрез посочване на номерата на спечелите участници и каква награда е получена от всеки номер.

(2)  В срок до  3 /три/ работни дни от датата на тегленето на наградите,   печелившите участници,  ще бъдат уведомени от организатора, че са спечелили съответната награда на e-mail адреса и/или телефона за връзка, посочени от тях в регистрационната форма. С изпращане на имейл от организатора на посочения от тях  имейл-адрес, ще се счита, че тези участници са уведомени за резултатите от тегленето на наградите.

VI. ПОЛУЧАВАНЕ  НА НАГРАДИТЕ

Член 15  Печелившите участници ще получат наградите, които са спечелили в томболата, ако в срок до 28.05.2024г. включително се явят,  в работни дни между 8:30 и 11:30 или между 13:30 и 16:30, на адреса на управление на дейността на „Мол Перник“ ЕООД в  гр. Перник, ул. „св.св. Кирил и Методий“ № 23, Бизнес център Елена, ет. 4,  за получаване на спечелената от тях награда.

Член 16 (1)  За получаване на наградата всеки печеливш участник трябва да представи:

 1. Фискалния бон в оригинал , с който се е регистрирал за участие в томболата и срещу който е получил номер в провеждането на томболата;
 2. Документ за самоличност,  от който е видно, че е физическо лице, навършило 18 години към датата на регистрацията за участието му в томболата.
 3. Декларация за дадено съгласие от „Мол Перник“ ЕООД да се събират, обработват, използват  и съхраняват личните му данни, предоставени за получаване на наградата.(По образец -Приложение №1 към настоящите Общи условия)
 4. Декларация, че не е представител на наемател на търговски обект в Търговски център МОЛ ПЕРНИК и не е служител и работник на наемател на търговски обект в Търговски център  МОЛ ПЕРНИК. По образец -Приложение №1 към настоящите Общи условия, която  се попълва при получаване на наградата. ( По образец -Приложение № 2  към настоящите Общи условия)

(2) В срока по ал.1 наградата може да бъде получена и от упълномощено лице от печеливш участник след представяне от упълномощеното лице на изрично пълномощно от печелившия участник за получаване на наградата с нотариална заверка на подпис и съдържание,  заедно с декларации от упълномощителя  по чл.16, ал.1, т.3 и  т.4, с  нотариална заверка на подпис и съдържание.

Член 17  (1) В случай, че печеливш участник не се яви за получаване на наградата лично или чрез упълномощено лице в срока, посочен в чл.15,  и/или на организатора не се представят всички документите, посочени в чл.16, печелившият участник губи правото да получи наградата. Същите последици ще настъпят и ако предоставените данни от участника при регистрацията му  за участието му в томболата се окажат неверни и/или не отговарящи на изискванията за участие в томболата и  това се установи от документ/ите, предоставени   за получаване на наградата.

(2) В случай, че печеливш участник не получи награда поради обстоятелства, посочени в  алинея 1 , тази награда има право да я  получи участникът, чийто номер е изтеглен като резервен за същата награда.

(3) На 29.05.2024г. на интернет страницата на „Мол Перник“ ЕООД: https://games.mallpernik.bg/ ще се обяви информация:  кои печеливши номера на участници са получили награда в томбола , кои печеливши номера са изгубили право да получат награда (ако има такива) и кои участници в томболата, чиито номера при регистрацията им в томболата са изтеглени като резервни и имат право да получат съответната награда/и.

Член 18  (1)  За получаване на награда в томболата съгласно чл.17, ал.2   от участник, чийто номер е изтеглен като резервен,  този участник следва да се яви лично или чрез упълномощено лице  за получаване на наградата   на  посочения адрес на управление на дейността на „Мол Перник“ ЕООД  в срок до 11.06.2024г. и в същия срок да представи всички документите, посочени в чл.16, ал.1, а ако се представлява от упълномощено лице и пълномощно съгласно изискванията на чл.16, ал.2.

(2) При неизпълнение на изискванията, посочени в  предходната алинея,   и участник, чийто номер е бил изтеглен като резервен, ще изгуби правото  да получи наградата. Същите последици ще настъпят и ако предоставените данни от този участник при регистрацията му  за участието му в томболата се окажат неверни и/или не отговарящи на изискванията за участие в томболата и  това се установи от документите, предоставени  за получаване на наградата.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

Член 19 (1)  За провеждането на томболата от организатора ще  се събират, обработват, използват и съхраняват лични данни на участниците съгласно Правилата за събиране, обработване, използване и съхранение на лични данни в организирана томбола от „Мол Перник“ ЕООД с ЕИК: :  205755332, в периода от 07.04.2024г. – 07.05.2024г., публикувани на интернет страницата на организатора: https://games.mallpernik.bg/obrabotvane-na-lichni-danni/.

(4) Допълнителна информация относно събиране, обработване, използване и съхраняване на  личните данни може да се получи от всеки участник в томболата  чрез подадено заявление, подписано с електронен подпис, на следния имейл-адрес на администратора: games@mallpernik.bg. .

VIII. ОТГОВОРНОСТ

1. Организаторът на томболата не носи отговорност за подадена от печелившия участник неточна или грешна информация в регистрационната форма, а именно: име и фамилия, e-mail адрес, телефон за връзка, номер и дата на касовата бележка, и обект. Всеки печеливш участник си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на спечелената награда. В случай че печеливш участник не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства приемането на спечелената награда, това се считат за обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност.

2. Изтеглен за печеливш участник няма право да получи наградата си и Организаторът на томболата не носи отговорност за това, че спечелената наградата не може да бъде получена, поради отказ или невъзможност на печелившия участник лично или чрез представител (когато това е позволено съгласно Официалните правила) да подпише необходимите за това документи или да се идентифицира, и/или да представи касовата бележка, с която е участвал и е спечелил в томболата.

3. Изтеглен за печеливш участник губи правото си на награда, в случай че Организаторът на томболата не може да осъществи контакт с него на посочения от него email адрес и/или телефон за връзка в срок до 3 работни дни от определянето му за печеливш.

4. В случаите по чл. 15 и чл.18 от Раздел VI, изтеглен за печеливш участник губи правото си на награда, в случай че не се е явил в определените срокове от информирането му за спечелването на съответната награда, съгласно Раздел VI лично или чрез представител.

5. Организаторът на томболата не носи отговорност, ако печеливш участник е възпрепятстван да получи наградата лично или чрез представител в срока по предходната т. 4.

6. Организаторът на томболата има право да не предостави награда на участник, който не отговаря на условията, посочени в Официалните правила.

7. Участници, които не спазват Официалните правила ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като същите губят правото на спечелената награда, в случай че са имали право на такава. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху томболата, както и при съмнения за извършването на такива, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник, без да мотивира или обяснява дисквалификацията. За злоупотреба се счита всяко действие, което променя механизма на участие в томболата или увеличава шансовете за печалба на някой участник, извън описаните в настоящите Официални правила условия.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20 Организаторът има безусловно и неотменимо  право да прекрати томболата по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на Интернет страницата си, в следните случаи:

1.При настъпване на форсмажорни обстоятелства, които препятства коректното провеждане на томболата съгласно предвиденото в настоящите Общи условия;

2. При започване на проверки или откриване на административнонаказателни производства във връзка с томболата от страна на КЗК, КЗП или КЗЛД;

3. При промяна на действащото законодателство, която налага промяна в условията за провеждане на томболата, включително промяна или влизане в сила на промени в законодателството за защита на личните данни;

4. В други случаи, когато едностранно прецени за необходимо или подходящо.

Член 21 (1)  Всяко  лице, което има необходимост от допълнителни разяснения по настоящите Общи условия, може да подаде заявление  на следния имейл-адрес на организатора: games@mallpernik.bg

(2) Поисканата информация по реда на предходната алинея ще   се предостави от „Мол Перник“ ЕООД в срок до 3 работни дни от постъпване на искането чрез изпращане на  имейл на електронната поща, от която е изпратен имейл до „Мол Перник“ ЕООД  за исканата информация. С изпращане на имейл от „Мол Перник“ ЕООД на тази електронната поща, съдържащ отговор на поисканата информация, тази информация се счита, че е била предоставена.

(3) „Мол Перник“ ЕООД няма да предоставя допълнителни разяснения, когато  подаденото заявление е за предоставяне на информация, която се съдържа в настоящите Общи условия.

Член 22   Настоящите Общи условия могат да се изменят от „Мол Перник“ ЕООД при констатиране на необходимост от внасяне на яснота в клаузите им при тяхното тълкуване и прилагане, както и за привеждането им  в съответствие с нормативни разпоредби и нормативни промени.

Приложение № 1

Декларация- съгласие по чл.16, ал.1, т.3

СЪГЛАСИЕ

За предоставяне и  обработване на лични данни във връзка с участие в томбола, организирана и проведена от „МОЛ ПЕРНИК“ ЕООД в периода: 07.04.2024г. – 07.05.2024г.

Долуподписаният: …………………………………………………………….., с  ЕГН/ЛНЧ ( за чуждестранно физическо лице):………………………………………………………………………………..

номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност:………………………….,  дата на валидност:…………………………………………..и орган на държавата, издал документа:………………………………………..( попълва се само от чуждестранни физически лица)

Във връзка с участието ми в томболата, организирана и проведена от „Мол Перник“ ЕООД в периода: 07.04.2024г. – 07.05.2024г. съгласно Общите условия, публикувани на интернет страницата на организатора: https://games.mallpernik.bg/obshhi-usloviya/ като пълнолетно и дееспособно физическо лице.

                                            ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:

I.Давам съгласие личните ми данни да се обработват от администратора за следните цели:

 1. За целите на организираната и провеждана от него томбола  в периода: 07.04.2024г. – 07.05.2024г.,  за установяване на контакт с мен, за моята идентификация, както и за  други цели, предвидени и допустими от действащото законодателство и по съответния нормативен  ред.

Да…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Не…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

2.За водене на счетоводна отчетност относно томболата

Да…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Не…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

3. За изпълнение на нормативно изискване

Да…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Не…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

II.  Давам съгласие за посочените по-горе  да се събират, обработват, използват и съхраняват следните мои лични данни:

Данни относно физическата ми идентичност:

– трите ми имена и ЕГН ( за физическо лице- български гражданин)

– имената ми   и ЛНЧ, номер на паспорта ми  или друг предоставен  еквивалентен документ за самоличност,  дата на валидност и орган на държавата, издал документа (за чуждестранно физическо  лице)

Да…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Не…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

 III. Давам съгласие  личните ми данни да се предоставят на следните получателите  на личните данни:

 • Обработващ лични данни (когато е физическо или юридическо лице, външно за администратора,  което обработва личните данни от името на администратора и по негово  възлагане) – счетоводна къща, IT компания поддържаща информационната система, подизпълнители по договор и др.;
 • когато предоставянето на данни е в изпълнение на нормативно изискване;

Да…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Не…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

Дата:……………………………………

Подпис:………………………………………………….

…………………………………………………………………….

( саморъчно изписани имена по документ за самоличност)

Указания за попълване на образец на съгласие:

В образеца лицето зачетава с Х „Да” или „Не” според изразеното от него съгласие/ несъгласие за обработване на личните му данни.

Когато лицето е частично съгласнo с обработване на данните, в таблицата с ДА зачертава с Х ДА, като след това в същата таблица записва за какво се отнася съгласието и в таблицата с НЕ зачертава с Х Не и след това записва с кое обработване/съхраняване  на данните не е съгласно.

Всяка страница от съгласието по образеца- Приложение № 1 се подписва от лицето, а на последната страница освен подпис от лицето се изписват саморъчно и имената му по документ за самоличност.

Приложение № 2

Декларация по чл.16, ал.1, т.4

                                       ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният: …………………………………………………………….., с  ЕГН/ЛНЧ ( за чуждестранно физическо лице):………………………………

номер на паспорта или друг еквивалентен документ за самоличност:………………………….,  дата на валидност:…………………………………………..и орган на държавата, издал документа:………………………………………..( попълва се само от чуждестранни физически лица)

                                  ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм  представител на наемател на търговски обект в Търговски център МОЛ ПЕРНИК.

2. Не съм  служител и работник на наемател на търговски обект в Търговски център  МОЛ ПЕРНИК. По образец -Приложение №1 към настоящите Общи условия, която  се попълва при получаване на наградата.

Дата:…………………….                   Декларатор:………………………………………………………..

                                                 ( подпис и имена изписани саморъчно)